Skip To Main Content

Select a School

January 5, 2023 Update (Community Listening Sessions)

January 5, 2023 Update (Community Listening Sessions)

Español | Soomaali | Hmoob

The MPS School Board is holding community listening sessions to gather feedback on the superintendent search. Sessions will be held across the city throughout the month of January. 

 • Thursday, 1/12/2023 (6pm-7:30pm), Hmong International Academy: 1501 N 30th Ave., Mpls, 55411

 • Friday, 1/13/2023 (6pm-7:30pm), Washburn High School: 201 W 49th Street, Mpls, 55419
 • Saturday, 1/14/2023 (10am-11:30am), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Saturday, 1/14/2023 (2pm-3:30pm), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Wednesday, 1/18/2023 (6pm-7:30pm), Emerson Dual Language School: 1421 Spruce Pl.,  Mpls, 55403
 • Thursday, 1/19/2023 (6pm-7:30pm), Division of Indian Work: 1001 East Lake St., Mpls, 55407
 • Friday, 1/20/2023 (6pm-7:30pm), North High School: 1500 James Ave. N., Mpls, 55411
 • Saturday, 1/21/2023 (10am-11:30am), Urban Ventures: 2924 4th Ave. S., Mpls, 55408

Additional student and employee session dates and locations will be sent directly to those groups

For session locations, dates, and times and to pre-register and request childcare or interpretation, visit: bit.ly/supt-sessions

Superintendent Search Community Listening Sessions (PDF)

---

Español

La Junta Directiva Escolar de MPS está llevando a cabo sesiones de escucha comunitaria para recopilar comentarios sobre la búsqueda de superintendente. Las sesiones se llevarán a cabo por toda la ciudad durante todo el mes de enero.

 • Jueves, 12/01/2023 (6pm-7:30pm), Hmong International Academy: 1501 N 30th Ave., Mpls, 55411

 • Viernes, 13/01/2023 (6pm-7:30pm), Washburn High School: 201 W 49th Street, Mpls, 55419

 • Sabado, 14/01/2023 (10am-11:30am), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418

 • Sabado, 14/01/2023 (2pm-3:30pm), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Miercoles, 18/01/2023 (6pm-7:30pm), Emerson Dual Language School: 1421 Spruce Pl.,  Mpls, 55403

 • Jueves,19/01/2023 (6pm-7:30pm), Division of Indian Work:1001 East Lake St., Mpls, 55407

 • Viernes, 20/01/2023(6pm-7:30pm), North High School: 1500 James Ave. N., Mpls, 55411

 • Sabado, 21/1/2023 (10am-11:30am), Urban Ventures: 2924 4th Ave. S., Mpls, 55408

Sesiones adicionales con fechas y ubicaciones para estudiantes y empleados serán enviadas directamente a esos grupos

Para conocer los lugares, fechas y horarios de las sesiones, y para preinscribirse y solicitar cuidado de niños o interpretación, visite: bit.ly/supt-sessions-espanol

Búsqueda de Superintendente Sesiones de Escucha Comunitaria (PDF)

---

Soomaali

Gudiga Dugsiyada MPS waxa ay qabanayaan kal-fadhiyada dhegeysiga bulshada si ay u soo ururiyaan jawaab celinta kormeeraha kormeeraha. Kulamo ayaa lagu qaban doonaa magaalada oo dhan inta lagu jiro bisha Janaayo.

 • Khamiis, 1/12/2023 (6pm-7:30pm), Hmong International Academy: 1501 N 30th Ave., Mpls, 55411
 • Jimcaha, 1/13/2023 (6pm-7:30pm), Washburn High School: 201 W 49th Street, Mpls, 55419
 • Sabti, 1/14/2023 (10am-11:30am), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Sabti, 1/14/2023 (2pm-3:30pm), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Arbacada, 1/18/2023 (6pm-7:30pm), Emerson Dual Language School: 1421 Spruce Pl.,  Mpls, 55403
 • Khamiis, 1/19/2023 (6pm-7:30pm), Division of Indian Work:1001 East Lake St., Mpls, 55407
 • Jimcaha, 1/20/2023 (6pm-7:30pm), North High School: 1500 James Ave. N., Mpls, 55411
 • Sabti,1/21/2023 (10am-11:30am), Urban Ventures: 2924 4th Ave. S., Mpls, 55408

Taariikhaha kalfadhiga ardayda iyo shaqaalaha ee dheeraadka ah ayaa si toos ah loogu diri doonaa kooxahaas

 

Goobaha kal-fadhiga, taariikhaha, iyo wakhtiyada iyo si aad hore isu diiwaan geliso oo aad u codsato daryeelka ilmaha ama fasiraada, booqo: bit.ly/supt-sessions-soomaali

 

Raadinta Kormeeraha Kulamada Dhageysiga Bulshada (PDF)

 

---

Hmoob

MPS pawg School Board yuav muaj ib co zejzos kev xaiv nrhiav tuaj ua ke sibtham tawm suab txog kev xaiv tus superintendent. Cov kev sibtham yuav muaj thoob plaws lub nroog nyob rau thaum lub 1 Hlis.

 • Hnub Thursday, 1/12/2023 (6pm-7:30pm), Hmong International Academy: 1501 N 30th Ave., Mpls, 55411
 • Hnug Friday, 1/13/2023 (6pm-7:30pm), Washburn High School: 201 W 49th Street, Mpls, 55419
 • Hnub Saturday, 1/14/2023 (10am-11:30am), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Hnub Saturday, 1/14/2023 (2pm-3:30pm), NE Library: 2200 NE Central Ave., Mpls, 55418
 • Hnub Wednesday, 1/18/2023 (6pm-7:30pm), Emerson Dual Language School: 1421 Spruce Pl.,  Mpls, 55403
 • Hnub Thursday, 1/19/2023 (6pm-7:30pm), Division of Indian Work:1001 East Lake St., Mpls, 55407
 • Hnub Friday, 1/20/2023 (6pm-7:30pm), North High School: 1500 James Ave. N., Mpls, 55411
 • Hnub Saturday, 1/21/2023 (10am-11:30am), Urban Ventures: 2924 4th Ave. S., Mpls, 55408

Menyuam thiab neeg ua haujlwm cov hnub thiab cov sijhawm sibtham yuav xa ncaj qha mus rau cov pab pawg no

Rau cov chaw kev muaj sibtham, hnub, thiab sijhawm thiab kev sau npe ua ntej thiab kev xav tau neeg zov menyuam lossis kev txhais lus, xyuas: bit.ly/supt-sessions-hmoob

Kev Xaiv Nrhiav Tus Superintendent Lub Zejzos Cov Rooj Sibtham (PDF)