Skip To Main Content

Select a School

November 21, 2023 Update (Finalists Announced)

November 21, 2023 Update (Finalists Announced)

Español | Soomaali | Hmoob

Dear MPS Community,

I am excited to share that our Superintendent Search Task Force has completed their process and they have selected two candidates as finalists to be interviewed by the School Board.

The finalists for the MPS superintendent position are:

We invite and encourage everyone to attend one of two informal candidate meet and greet events and to watch the interviews by the School Board.

The meet and greet events are open to the public and interpreters will be available in Spanish, Somali, and Hmong.

Candidate 

Meet and Greet 1

Meet and Greet 2

Dr. Sonia Stewart

Mon., Nov. 27

3:30pm-4:30pm

Folwell Elementary
(3611 20th Ave. S)

Mon., Nov. 27
5:00pm-6:00pm

Davis Center
(1250 W. Broadway Ave.)

Dr. Lisa Sayles-Adams

Wed., Nov. 29
3:30pm-4:30pm

Folwell Elementary
(3611 20th Ave. S)

Wed., Nov. 29
5:00pm-6:00pm

Davis Center
(1250 W. Broadway Ave.)

The interviews are open to the public and will be livestreamed and available as recordings in English, Spanish, Somali, and Hmong at mps.eduvision.tv. Interviews will take place as scheduled below and be held in the boardroom at the Davis Center (1250 West Broadway Ave., Minneapolis, MN 55411).

School Board Interview Schedule 

Dr. Sonia Stewart

Monday, November 27

6:30pm-8:30pm

Dr. Lisa Sayles-Adams

Wednesday, November 29

6:30pm-8:30pm

Following the interviews, the School Board will hold a special meeting at 4:00pm on Friday, December 1 to select our preferred candidate, with a start date to be determined with the new superintendent, pending contract negotiations and approval.

Please reach out to your board members with any feedback after reading about the candidates, attending a meet and greet, and watching their interviews. We are available by email or phone, and an easy way to find your representatives and their contact information can be found here: boardfinder.mpls.k12.mn.us.

For more information about the Superintendent Search process, visit: board.mpls.k12.mn.us/suptsearch

Finally, I want to extend my deepest gratitude to the members of the Superintendent Search Task Force for their invaluable contributions to this process. On behalf of the School Board, thank you.

Sincerely,
Sharon El-Amin

MPS School Board Chair

---

Español

Estimada comunidad de MPS:

Me complace compartir que nuestro Grupo de Trabajo para Búsqueda de Superintendente ha completado su proceso y ha seleccionado a dos candidatos como finalistas para la entrevista con la Junta Directiva Escolar.

Las finalistas para el puesto de superintendente de MPS son:

  • Dra. Sonia Stewart, actual Superintendente Adjunta de las Escuelas Públicas del Condado de Hamilton (Tennessee).

  • Dra. Lisa Sayles-Adams, actual Superintendente de las Escuelas del Este del Condado de Carver (Minnesota)

Invitamos y alentamos a todos a asistir a uno de los dos eventos informales para conocer y saludar a las candidatas y a ver las entrevistas de la Junta Directiva Escolar.

Los eventos de encuentro y saludo están abiertos al público y habrá intérpretes disponibles en español, somalí y hmong.

Candidatos

Conocer y Saludar 1

Conocer y Saludar 2

Dra. Sonia Stewart

Lunes 27 de noviembre
3:30pm-4:30 p.m.
Escuela Primaria Folwell
(3611 20th Ave. S)

Lunes 27 de noviembre
5:00 p.m.-6:00 p.m.
Davis Center
(1250 W. Broadway Ave.)

Dra. Lisa Sayles-Adams

Miércoles 29 de noviembre
3:30 p.m.-4:30 p.m.
Escuela Primaria Folwell
(3611 20th Ave. S)

Miércoles 29 de noviembre
5:00 p.m.-6:00 p.m.
Davis Center (1250 W. Broadway Ave.)

Las entrevistas están abiertas al público, serán transmitidas en vivo y estarán disponibles en grabación en inglés, español, somalí y hmong, en mps.eduvision.tv. Las entrevistas se llevarán a cabo según lo programado a continuación y serán en la sala de juntas del Davis Center (1250 West Broadway Ave., Minneapolis, MN 55411).

Calendario de entrevistas de la Junta Directiva Escolar

Dra. Sonia Stewart

Lunes 27 de noviembre

18:30-20:30

Dra. Lisa Sayles-Adams

Miércoles 29 de noviembre

18:30-20:30

Después de las entrevistas, la Junta Directiva Escolar llevará a cabo una reunión especial a las 4:00 p.m. del viernes 1º de diciembre para seleccionar a nuestra candidata preferida, con una fecha de inicio que será determinada con la nueva superintendente, dependiendo de las negociaciones y aprobación del contrato.

Póngase en contacto con los miembros de su junta directiva con cualquier comentario después de leer acerca de las candidatas, de asistir a una reunión y saludo, y de ver sus entrevistas. Estamos disponibles por correo electrónico o por teléfono, y una manera fácil de encontrar a sus representantes y su información de contacto se puede verse aquí: boardfinder.mpls.k12.mn.us.

Para obtener más información sobre el proceso de Búsqueda de Superintendentes, visite: board.mpls.k12.mn.us/suptsearch.

Finalmente, quiero extender mi más profundo agradecimiento a los miembros del Grupo de Trabajo de Búsqueda de Superintendente por sus invaluables contribuciones a este proceso. A nombre de la Junta Directiva Escolar, gracias.

Atentamente,

Sharon El-Amin

Presidente de la Junta Directiva
Junta Directiva Escolar de MPS

---

Soomaali

Bulshada sharafta leh ee MPS,

Waxaan ku faraxsanahay in aan la wadaago in raadintii  Kormeeraha Guud ee   Hawl wadeenadu uu dhamaystiray hawshooda oo ay u doorteen laba musharrax oo u soo baxay finalka si ay u waraystaan Guddiga Dugsiga.

Isreeb-reebkii Kuwa ugu dambeeya ee jagada kormeeraha guud ee MPS waa:

  • Dr. Sonia Stewart, Ku-xigeenka Kormeeraha Guud ee Hamilton County Public Schools (Tennessee).

  • Dr. Lisa Sayles-Adams, oo hadda ah Kormeeraha Guud ee Dugsiyada Bariga Carver County ee (Minnesota)

Waxaanu ku martiqaadaynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa qof kasta inuu ka soo qayb galo mid ka mid ah labada murashax ee aan rasmiga ahayn ee kulmaya si ay u salaamaan una dhageystan dhacdooyinka ama daawataan waraysiyada Guddiga Dugsiga.

Xafladaha kulanka iyo salaamaha waa u furan yihiin dadweynaha waxaana turjubaano lagu heli doonaa Isbaanish, Soomaali, iyo Hmong.

Musharaxa

La kulanka iyo salaanta 1aad

La kulanka iyo  salaanta 2aad

Dr. Sonia Stewart

Isniin, Noofambar 27
3:30 galabnimo-4:30 galabnimo
Dugsiga Hoose Folwell
(3611 20th Ave. S)

Isniin, Noofambar 27
5:00 galabnimo-6:00 galabnimo
Xarunta Davis
(1250 W. Broadway Ave.)

Dr. Lisa Sayles-Adams

Arbaco, Noofambar 29
3:30 galabnimo-4:30 galabnimo
Dugsiga Hoose Folwell
(3611 20th Ave. S)

Arbaco Nov. 29
5:00pm-6:00 Fiidnimo
Davis Center
(1250 W. Broadway Ave.)

Waraysiyadu waa u furan yihiin dadweynaha oo si toos ah ayaa loo baahin doonaa waxaana diyaar ahaan loogu heli doonaa duubis ahaan Ingiriisi, Isbaanish, Soomaali, iyo Hmong mps.eduvision.tv. Waraysiyadu waxa ay u dhici doonaan sida jadwalka hoose ah waxaana lagu qaban doonaa qolka shirarka ee Davis Center (1250 West Broadway Ave., Minneapolis, MN 55411).

Jadwalka Wareysiga Guddiga Dugsiga

Dr. Sonia Stewart

Isniinta, November 27

6:30-8:30fiidnimo

Dr. Lisa Sayles-Adams

Arbacada, November 29

6:30-8:30Fiidnimo

Wareysiyada ka dib, Guddiga Dugsigu wuxuu qaban doonaa kulan gaar ah 4:00 galabnimo ee Jimcaha, Diisambar 1 si ay u doortaan musharaxa aan door bidno, iyada oo taariikhda bilawga ah la go'aamin doono kormeeraha cusub, wada xaajoodka qandaraaska iyo ansixinta la sugayo.

Fadlan la xiriir xubnaha guddiga wixii falcelin ah ka dib markaad akhrido musharixiinta, ka qaybgalaya kulan iyo salaan, ama marka  aad daawato waraysigooda. Waxaan ku nalagu heli karnaa iimayl ama taleefan, iyo hab sahlan oo lagu helo wakiiladaada iyo macluumaadkaaga xiriirka ayaa laga heli karaa halkan: boardfinder.mpls.k12.mn.us.

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habka raadinta Kormeeraha Guud, booqo: board.mpls.k12.mn.us/suptsearch.

Ugu dambayntii, waxaan rabaa in aan mahad-naq balaadhan u soo jeediyo xubnaha Guddida Hawl-baarista ee Kormeeraha guud ee wax-ka-qabashada waxtarka leh ee ay ka geysteen geeddi-socodkan. Anigoo ku hadlaya magaca Guddiga Dugsiyada, mahadsanid. Wada shaqeyn wacan,

Sharon El-Amin

Guddoomiyaha Golaha
Golaha Dugsiga MPS

---

Hmoob

Nyob zoo MPS Lub Zejzos,

Kuv zoo siab qhia rau koj tias peb pawg Superintendent Search Task Force tau ua qhov haujlwm tiav lawm thiab lawv xaiv tau ob tus neeg sib tw uas yog ob tus kawg ntawm pawg School Borad yuav los xam phaj.

Ob tug neeg kawg rau qhov yuav xaiv los ua MPS superintendent txoj haujlwm yog:

  • Dr. Sonia Stewart, tam sim no yog tus Deputy Superintendent of Hamilton County Public Schools (Tennessee)

  • Dr. Lisa Sayles-Adams, tam sim no yog tus Superintendent of Eastern Carver County Schools (Minnesota)

Peb xav caw txhua tus tuaj koom ib ntawm ob lub rooj sib ntsib thiab sibtham nrog rau ob tus neeg yuav xaiv thiab xyuas qhov kev xam phaj los ntawm pawg School Board.

Cov rooj sib ntsib thiab sibtham yog qhib rau sawv daws tuaj koom thiab yuav muaj neeg txhais lus ua lus Spanish, Somali, thiab Hmoob.

Neeg Sib Tw Los Ua

Sibtham thiab Sib Ntsib 1

Sibtham thiab Sib Ntsib 2

Dr. Sonia Stewart

Mon., 11 Hlis 27
3:30pm-4:30pm
Folwell Elementary
(3611 20th Ave. S)

Mon., 11 Hlis 27
5:00pm-6:00pm
Davis Center
(1250 W. Broadway Ave.)

Dr. Lisa Sayles-Adams

Wed., 11 Hlis 29
3:30pm-4:30pm
Folwell Elementary
(3611 20th Ave. S)

Wed., 11 Hlis 29
5:00pm-6:00pm
Davis Center
(1250 W. Broadway Ave.)

Cov kev xam phaj (interviews) yog qhib rau txhua tus neeg tuaj koom thiab yuav muaj qhov livestream thiab muaj kaw tseg ua lus Askiv, Spanish, Somali, thiab Hmoob ntawm mps.eduvision.tv. Cov kev xam phaj yuav muaj raws cov sijhawm nram qab no thiab yuav muaj nyob rau hauv lub boardroom ntawm Davis Center (1250 West Broadway Ave., Minneapolis, MN 55411).

School Board Lub Sijhawm Kev Xam Phaj

Dr. Sonia Stewart

Monday, 11 Hlis 27

6:30pm-8:30pm

Dr. Lisa Sayles-Adams

Wednesday, 11 Hlis 29

6:30pm-8:30pm

Tom qab cov kev xam phaj, pawg School Board yuav muaj ib lub rooj sibtham tshwj xeeb rau thaum 4:00pm hnub Friday, 12 Hlis 1 los xaiv ib tus neeg uas sib tw los, nrog rau los xam hnub pib ua tau txoj haujlwm nrog rau tus superintendent tshiab ntawm, thiab tseem yuav tos rau qhov kev sibtham sib cog lus thiab kev pom zoo.

Thov txuas lus nrog rau koj tus board members yog muaj lus tawm suab dabtsi tom qab koj nyeem tau txog ob tus neeg tuaj sib tw ua no, kev tuaj koom lub rooj sib ntsib thiab sibtham, thiab qhov tuaj xyuas lawv kev xam phaj. Peb yeej nrog koj tham tau hauv email lossis xovtooj, thiab qhov yooj yim los nrhiav tau tus neeg sawv cev no mus xyuas tau ntawm no: boardfinder.mpls.k12.mn.us.

Xav paub ntau ntxiv txog qhov kev ua nrhiav tus Superintendent, xyuas: board.mpls.k12.mn.us/suptsearch.

Qhov kawg no, kuv thov ua tsaug ntau rau cov neeg ntawm pawg Superintendent Search Task Force rau lawv kev sib zog rau txoj kev ua no. Sawv cev ntawm pawg School Board, ua tsaug.

Ua tsaug,

Sharon El-Amin

Board Chair
MPS School Board