Skip To Main Content

Select a School

November 9, 2023 Update (Search Task Force Members Announced)

November 9, 2023 Update (Search Task Force Members Announced)

Español | Soomaali | Hmoob

The Minneapolis Board of Education (School Board) is pleased to announce the membership of its Superintendent Search Task Force, listed below. Task Force members, who were appointed in accordance with Board Resolution 2023-0058, will interview superintendent applicants during the week of November 13 and will recommend two to three finalists to be interviewed by the School Board.

As representatives of the Minneapolis community, the Task Force is entrusted with the unique and important responsibility of assisting the School Board with one of its most critical functions—selecting a superintendent to lead the school district. The Task Force, which is comprised of students, community members, teachers, educational support professionals, principals, and school board members, demonstrates the School Board’s commitment to community engagement and constituent voice.

To ensure confidentiality in accordance with state law and the expectations communicated to potential superintendent applicants, Task Force members will sign a confidentiality agreement and will not be able to discuss their work outside of the Task Force. The School Board respectfully requests that people do not contact the Task Force members as they will not be able to provide information about the process or candidates.

Task Force Role/MPS Affiliation

Appointed by

Task Force Member

Educational Support Professional (ESP)

Minneapolis Federation of Teachers (MFT), ESP Chapter

Brenda Johnson

ESP

Student Representatives

Wyhett Ugaas

Teacher

MFT, Teacher Chapter

Mathew Collier

Teacher

Student Representatives

Kaytie Kamphoff

Principal

Minneapolis Principal Forum

Matthew Arnold

Principal

Student Representatives

Mauri Friestleben

Student

Student Representatives

Drew Wesson

Community Member

Director Joyner Emerick

Titilayo Bediako

Community Member

Director Sharon El-Amin

Nekima Levy Armstrong

Community Member

Director Kim Ellison

Patricia Torres Ray

Community Member

Director Collin Beachy

Francisco Segovia

Community Member

Director Faheema Feerayarre

Abdirahman Mukhtar

Community Member

Director Ira Jourdain

Lucie Skjefte

Board Student Representative

School Board

Abdihafid Mohamed

School Board Director

School Board

Director Abdul Abdi

School Board Director

School Board

Director Adriana Cerrillo

School Board Director
(Task Force Chair)

School Board

Director Lori Norvell

--

Español

La Junta Directiva de Educación de Minneapolis (Junta Escolar) se complace en anunciar la membresía de su Grupo de Trabajo para la Búsqueda de Superintendente, que puede usted ver a continuación. Los miembros del Grupo de Trabajo, quienes fueron nombrados de acuerdo con la Resolución 2023-0058 de la Junta Directiva, entrevistarán a los aspirantes a superintendente durante la semana del 13 de noviembre, y recomendarán a dos o tres finalistas para ser entrevistados por la Junta Directiva Escolar.

Como representantes de la comunidad de Minneapolis, se confía al Grupo de Trabajo la responsabilidad única e importante de ayudar a la Junta Directiva Escolar con una de sus funciones más críticas: seleccionar un superintendente para dirigir al distrito escolar. El Grupo de Trabajo, que se encuentra compuesto por estudiantes, miembros de la comunidad, maestros, profesionales de apoyo educativo, directores y miembros de la junta escolar, demuestra el compromiso de la Junta Directiva Escolar con la participación de la comunidad y la voz de los constituyentes.

Para garantizar la confidencialidad, de acuerdo con la ley estatal y las expectativas comunicadas a los potenciales solicitantes de superintendente, los miembros del Grupo de Trabajo firmarán un acuerdo de confidencialidad y no podrán discutir su trabajo fuera del Grupo de Trabajo. La Junta Directiva Escolar solicita respetuosamente que las personas no se comuniquen con los miembros del Grupo de Trabajo, ya que no les podrán proporcionar información sobre el proceso ni sobre los candidatos.

Rol del Grupo de Trabajo/Afiliación a MPS

Nombrado por

Miembro del Grupo de Trabajo

Profesional de Apoyo Educativo (ESP)

Federación de Maestros de Minneapolis (MFT), Capítulo ESP

Brenda Johnson

ESP

Representantes Estudiantiles

Wyhett Ugaas

Maestro

MFT, Capítulo de Maestros

Mathew Collier

Maestro

Representantes Estudiantiles

Kaytie Kamphoff

Principal

Foro de Directores de Minneapolis

Matthew Arnold

Principal

Representantes Estudiantiles

Mauri Friestleben

Student

Representantes Estudiantiles

Drew Wesson

Miembro de la comunidad

Directora Joyner Emerick

Titilayo Bediako

Miembro de la comunidad

Directora Sharon El-Amin

Nekima Levy Armstrong

Miembro de la comunidad

Directora Kim Ellison

Patricia Torres Ray

Miembro de la comunidad

Directora Collin Beachy

Francisco Segovia

Miembro de la comunidad

Directora Faheema Feerayarre

Abdirahman Mukhtar

Miembro de la comunidad

Directora Ira Jourdain

Lucie Skjefte

Representante Estudiantil en la Junt

Junta Directiva Escolar

Abdihafid Mohamed

Director de la Junta Directiva Escolar

Junta Directiva Escolar

Directora Abdul Abdi

Director de la Junta Directiva Escolar

Junta Directiva Escolar

Directora Adriana Cerrillo

Director de la Junta Directiva Escolar

(Presidente del Grupo de Trabajo)

Junta Directiva Escolar

Directora Lori Norvell

 

---

Soomaali

Guddiga Waxbarashada Minneapolis (School Board) waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan x ubinnimada Guddigooda Kormeeraha Guudu, ee hoos ku taxan. Xubnaha Kooxda Hawlgelinta, kuwaas oo lagu magacaabay si waafaqsan Qaraarka Guddiga 2023-0058, waxay waraysan doonaan codsadayaasha kormeeraha inta lagu jiro usbuuca Noofembar 13 waxayna kula talinayaan laba ilaa saddex qof oo kama dambeysta ah in ay waraystaan Guddiga Dugsiga.

Sida wakiillada bulshada Minneapolis, Kooxda Hawsha waxa loo igmaday mas'uuliyadda gaarka ah ee muhiimka ah ee ka caawinta Guddiga Dugsiga mid ka mid ah hawlihiisa ugu muhiimsan—doorashada kormeeraha hoggaaminaya degmada dugsiga. Kooxda Hawsha, oo ka kooban ardayda, xubnaha bulshada, macalimiinta, xirfadlayaasha taageerada waxbarashada, maamulayaasha, iyo xubnaha guddiga dugsiga, waxay tusinaysaa sida ay uga go'an tahay Guddiga Dugsiga ee ka qaybgalka bulshada iyo codka ka kooban.

Si loo xaqiijiyo sirta si waafaqsan sharciga gobolka iyo rajada laga filayo in lala socodsiiyo codsadayaasha kormeeraha guud, Xubnaha Hawl-wadeenada waxay saxeexi confidentiality agreement mana awoodi doonaan inay ka hadlaan shaqadooda meel ka baxsan Hawl-galka. Guddiga Dugsiga wuxuu si xushmad leh u codsanayaa in dadku aysan la xiriirin xubnaha Guddiga Shaqada maadaama aysan awoodi doonin inay bixiyaan macluumaadka ku saabsan habka ama musharaxiinta.

Doorka waxqabadka Hawsha/Xiriirka MPS

Waxaa magacaabay

Xubin Hawleedka

Xirfadlaha Taageerada Waxbarashada (ESP)

Xiriirka Macallimiinta Minneapolis (MFT), Cutubka ESP

Brenda Johnson

ESP

Wakiilada ardayda

Wyhett Ugaas

Macallin

MFT, Cutubka Macallink

Mathew Collier

Macallin

Wakiilada ardayda

Kaytie Kamphoff

Maamule

Madasha Maamulaha Minneapolis

Matthew Arnold

Maamule

Wakiilada ardayda

Mauri Friestleben

Ardayga

Wakiilada ardayda

Drew Wesson

Xubinta Beesha

Agaasime Joyner Emerick

Titilayo Bediako

Xubinta Beesha

Agaasime Sharon El-Amin

Nekima Levy Armstrong

Xubinta Beesha

Agaasime Kim Ellison

Patricia Torres Ray

Xubinta Beesha

Agaasime Collin Beachy

Francisco Segovia

Xubinta Beesha

Agaasime Faheema Feerayarre

Abdirahman Mukhtar

Xubinta Beesha

Agaasime Ira Jourdain

Lucie Skjefte

Wakiilka Ardayda Guddiga

Guddiga Dugsiga

Abdihafid Mohamed

Agaasimaha Guddiga Dugsiga

Guddiga Dugsiga

Director Abdul Abdi

Agaasimaha Guddiga Dugsiga

Guddiga Dugsiga

Director Adriana Cerrillo

Agaasimaha Guddiga Dugsiga

Guddiga Dugsiga

Director Lori Norvell

---

Hmoob

Pawg Minneapolis Board of Education (School Board) zoo siab tshaj tawm cov pawb neeg ntawm Superintendent Search Task Force, tau muaj npe li hauv qab no. Cov neeg hauv pawg Task Force, tau taw pom zoo raws li hauv Board Resolution 2023-0058, yuav xam phaj (interview) cov neeg xav tuaj ua tus superintendent thaum lub lim piam ntawm lub 11 Hlis 13 thiab yuav los pom zoo rau ob rau peb tug los muaj kev xam phaj los ntawm pawg School Board.

Li ib cov neeg sawv cev (representatives) ntawm lub Minneapolis zejzos, pawb Task Force yog los muab txoj kev tseeg rau ib lub luag hauj lwm zoo thiab tseem ceeb ntawm qhov kev pab rau pawg School Board nrog rau ib qhov kev dhia haujlwm tseem ceeb—xaiv ib tug superintendent los coj lub school district. Pawg Task Force, uas muaj ib cov menyuam, cov neeg zejzos, cov xibfwb, cov neeg txhawb nqa txawj ntse, principals, thiab cov neeg hauv pawg school board, ua qhia pawg School Board qhov kev cog lus rau hauv lub zejzos kev sib koom thiab suab pej xeem

Kom tias muaj kev qhia tsis tau (confidentiality) raws hauv lub xeev txoj cai thiab cov kev cia siab uas tau hais rau cov neeg muaj npe xav tuaj ua tus superintendent, cov neeg hauv pawb Task Force yuav tau los kos npe rau ib daim confidentiality agreement thiab yuav los piav tham tsis tau cov huajlwm no rau sab nraum ntawm pawg Task Force. Pawg School Board xav thov kom tib neeg tsis txhob txuas lus nrog rau cov neeg nyob rau hauv pawg Task Force li lawv yuav los qhia tsis txog qhov kev ua lossis cov neeg tuaj xaiv ua no.

Pawg Task Force Lub luag haujlwm/MPS Kev Koom Tes

Tawm los ntawm

Cov Neeg Hauv Pawg Task Force

Educational Support Professional (ESP)

Minneapolis Federation of Teachers (MFT), ESP Chapter

Brenda Johnson

ESP

Student Representatives

Wyhett Ugaas

Xibfwb

MFT, Teacher Chapter

Mathew Collier

Xibfwb

Student Representatives

Kaytie Kamphoff

Principal

Minneapolis Principal Forum

Matthew Arnold

Principal

Student Representatives

Mauri Friestleben

Menyuam Kawm Ntawv

Student Representatives

Drew Wesson

Neeg Zejzog

Director Joyner Emerick

Titilayo Bediako

Neeg Zejzog

Director Sharon El-Amin

Nekima Levy Armstrong

Neeg Zejzog

Director Kim Ellison

Patricia Torres Ray

Neeg Zejzog

Director Collin Beachy

Francisco Segovia

Neeg Zejzog

Director Faheema Feerayarre

Abdirahman Mukhtar

Neeg Zejzog

Director Ira Jourdain

Lucie Skjefte

Board Student Representative

School Board

Abdihafid Mohamed

School Board Director

School Board

Director Abdul Abdi

School Board Director

School Board

Director Adriana Cerrillo

School Board Director
(Task Force Chair)

School Board

Director Lori Norvell